(DỰ THẢO) BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH KHÓA 07 VÀ KHÓA 08B BỔ SUNG NĂM HỌC 2020-2021