DỰ THẢO BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH KHÓA 06B, LỚP THQ07A HỌC KỲ II VÀ NĂM HỌC 2019-2020