KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT 2)