THỜI KHÓA BIỂU LỚP THQ08A, ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ, NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP