THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ DANH SÁCH ÔN TẬP DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NĂM 2021