Thông báo về việc học sinh tham dự sinh hoạt một số nội dung chuẩn bị học tập trực tiếp tại trường