Thông báo về việc học sinh tiếp tục ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19