CHUẨN ĐẦU RA

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0


+ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2019

 1. Kế toán doanh nghiệp
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Thiết kế và quản lý website
 6. Điện công nghiệp và dân dụng
 7. Bảo trì và sửa chữa ô tô
 8. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 9. Tiếng Hàn Quốc


+ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC CHUẨN ĐẦU RA CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC.

 1. Kế toán doanh nghiệp
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Thiết kế và quản lý website
 6. Điện công nghiệp và dân dụng
 7. Bảo trì và sửa chữa ô tô
 8. Công nghệ kỹ thuật nhiệt


+ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 05 - 06.

 1. Kế toán doanh nghiệp
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Thiết kế và quản lý website
 6. Điện công nghiệp và dân dụng
 7. Bảo trì và sửa chữa ô tô
 8. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 9. Tiếng Hàn Quốc


+ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 07.

 1. Kế toán doanh nghiệp
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Thiết kế và quản lý website
 6. Điện công nghiệp và dân dụng
 7. Bảo trì và sửa chữa ô tô
 8. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 9. Tiếng Hàn Quốc


+ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 08

 1. Kế toán doanh nghiệp
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Thiết kế và quản lý website
 6. Điện công nghiệp và dân dụng
 7. Bảo trì và sửa chữa ô tô
 8. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 9. Tiếng Hàn Quốc
 10. Thiết kế đồ họa+ BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG.