KHOA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

KHOA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

-  Xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết và triển khai các kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý đến từng giảng viên để thực hiện.

-   Quản lý trang thiết bị và các nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa.

-   Quản lý và điều hành giáo viên, học sinh thuộc khoa quản lý thực hiện các nhiệm vụ dạy và học.

-   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn và kết quả đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý.

2.   Nhiệm vụ:

-       Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với các môn học, học phần thuộc khoa phụ trách; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung.

-        Quản lý giáo viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý của khoa.

-        Điều hành mọi hoạt động giảng dạy và học tập của khoa; kiểm tra các khâu giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo.

-       Tổ chức nghiên cứu chuyên đề cấp khoa, học tập tại doanh nghiệp

-      Đánh giá và phân loại các sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

-      Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp để tạo điều môi trường thực tập, làm việc cho học sinh.

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ liên hệ
1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trưởng khoa quynhtrang@dttec.edu.vn
2 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên vananh91@dttec.edu.vn
3 Phạm Thanh Quỳnh Giáo viên quynh.phamthanh89@dttec.edu.vn
4 Nguyễn Anh Phú Giáo viên phu.nguyen@dttec.edu.vn
5 Nguyễn Kim Hoàng Giáo viên kimhoang@dttec.edu.vn