KHOA KINH TẾ

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

- Thực hiện đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp và ngành Tài chính ngân hàng.

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và ngành Tài chính ngân hàng.

- Quản lý công tác chuyên môn tại khoa Kinh tế

2.  Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất các quan điểm, giải pháp về phát triển và xây dựng chương trình đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

- Xây dựng nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, biên soạn tài liệu môn học, tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

- Phân định và giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các ngành trực thuộc khoa. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy của từng chuyên ngành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Quản lý giáo viên và người học thuộc khoa Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên và người học tại khoa. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tại khoa.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các ngành thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của nhà trường. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu chuyên ngành thuộc khoa.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành kế toán doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng

- Tổ chức đánh giá giáo viên hàng tháng, hàng năm theo quy định của nhà trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được giao. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, phối hợp với đơn vị chức năng bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa Kinh tế.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

- Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

SttHọ và tênChức vụEmail
1Huỳnh Thị Tuyết TrinhTrưởng khoahuynhtrinh@dttec.edu.vn
2 Đoàn Thị Ánh Dương Phó Trưởng Khoa anhduong@dttec.edu.vn
2Đỗ Thị HiềnGiáo viênhiendt1888@dttec.edu.vn
3Phạm Thị MườiGiáo viênbaole0309@gmail.com
4Nguyễn Duy LânGiáo viênnguyenduylan80@ gmail.com
5Nguyễn Thị Tố QuyênGiáo viênquyennguyen0909@gmail.com
6Nguyễn Thị Ngọc Trang Giáo viênngoctrang@dttec.edu.vn