PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng:

-  Quản lý và giáo dục học sinh.

-  Công tác GVCN.

- Giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

-  Chỉ đạo trong hoạt động ngoại khóa của học sinh.

-  Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh.

-  Làm cầu nối giữa nhà trường với CMHS.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác chính trị, tư tưởng

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị-tư tưởng trong Nhà trường.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức học tập các đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng

- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện.

- Tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa học sinh với lãnh đạo nhà trường

- Thường xuyên cung cấp các tư liệu, tin tức, tranh ảnh về các hoạt động của Nhà trường cho website

- Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác chính trị-tư tưởng do Hiệu trưởng giao.

b. Công tác quản lý học sinh

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý học sinh

- Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào trường, sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định ban đại diện tạm thời của các lớp học sinh. Xử lý những trường hợp học sinh không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường.

- Thực hiện phát hành thẻ học sinh

- Tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh mới nhập trường. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp học sinh bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

- Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh theo các quy chế của Sở GD&ĐT và Sở LĐTBXH. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh.

- Tổ chức xét cấp học bổng (bao gồm cả học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường), trợ cấp xã hội và xét miễn giảm học phí cho học sinh theo chế độ hiện hành. Đôn đốc việc nộp học phí và kiến nghị xử lý học sinh không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

- Phối hợp với phòng Đào tạo-khảo thí đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổ chức xét lên lớp đúng tiến độ cho học sinh các lớp, khoá.

- Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu tố, khiếu nại của học sinh

- Tổ chức công tác tư vấn học sinh (học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp …) giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp và những học sinh nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập.

- Tiếp nhận và quản lý học sinh nước ngoài và học sinh từ trường khác chuyển về học tập tại Trường theo quy chế hiện hành.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh chuyển trường, chuyển ngành học.

- Kết hợp chặt chẽ với công an, địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội, an ninh của Trường, xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng.

- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương địa bàn Trường nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội và an toàn Nhà trường, giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền (phường, xã) giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự an ninh.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác học sinh được Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng phòng CTHS

  thuhuongad1910@dttec.edu.vn

2

Nguyễn Quí Trọng

Nhân viên P.CTHS

  quitrong83@dttec.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên P.CTHS

  nguyenhong@dttec.edu.vn

4

Nguyễn Thị YênĐA

Nhân viên P.CTHS

  nguyenthiyen@dttec.edu.vn

5

Đặng Thái Bình

Nhân viên P.CTHS

  binhdt240184@dttec.edu.vn

6

Phan Trọng Bình

Nhân viên P.CTHS

trongbinh@dttec.edu.vn

7

Phạm Thị Mỹ Hiền

Nhân viên P.CTHS

  hienpham15894@gmail.com