PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.     Chức năng

Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị; nguyên phụ liệu phục vụ công tác giảng dạy, an ninh trật tự, chăm sóc cây kiểng và các hoạt động khác của Nhà trường.

2.Nhiệm vụ

Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại phòng.

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, các hạng mục sửa chữa: nhà cửa, vật kiến trúc; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa hệ thống điện, nước. Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Nhà trường.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận phòng, khoa chuyên môn và các trung tâm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất của nhà trường.

Kịp thời khắc phục các sự cố điện, nước.

Theo dõi, giám sát, tham mưu bố trí tài sản hiện hữu, phân công các phòng/khoa bảo quản tài sản.

Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, nguyên phụ liệu theo kế hoạch và trên cơ sở thông qua Hội đồng mua sắm của nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc quản lý phòng học, phòng làm việc và các trang thiết bị, nhà xưởng thực hành – thực tập.

Tổ chức thực hiện quy hoạch, điều chuyển và quản lý về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của nhà trường; xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn. Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

Chăm sóc cây kiểng và đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại hai cơ sở của trường.

Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện công tác điều chuyển, thanh lý tài sản và quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản của trường, thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường và trên địa bàn; giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an.

Tư vấn mua sắm và trực tiếp quản lý hệ thống PCCC toàn trường.

Quản lý, bảo dưỡng và vận hành toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của nhà trường.

Tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng của phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC