Thông báo về việc Tổ chức hoạt động Dạy - Học tại trường đảm bảo công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19