KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

-        Xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết và triển khai các kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý đến từng giảng viên để thực hiện;

-       Quản lý trang thiết bị và các nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa;

-       Quản lý và điều hành giáo viên, học sinh thuộc khoa quản lý thực hiện các nhiệm vụ dạy và học;

-       Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động khác thuộc Khoa theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

2.   Nhiệm vụ:

-       Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội;

-      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với các môn học, học phần thuộc khoa phụ trách; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung;

-        Quản lý giáo viên ( kể cả giáo viên thỉnh giảng ) và người học thuộc khoa, trung tâm theo phân công của Hiệu trưởng;

-        Điều hành mọi hoạt động giảng dạy và học tập của khoa; kiểm tra các khâu giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo;

-       Tổ chức nghiên cứu chuyên đề cấp khoa, học tập tại doanh nghiệp;

-      Đánh giá và phân loại các sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

-      Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa, Trung tâm, Bộ môn;

-      Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp để tạo điều kiện môi trường thực tập, làm việc cho học sinh;

-      Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.