KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

Ngày đăng: 11 tháng 5 2020
Lượt xem: 0

GIỚI THIỆU KHOA

CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Thực hiện đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh (Cơ điện lạnh)

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thuộc chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh ( cơ điện lạnh).

- Quản lý công tác chuyên môn tại khoa công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất các quan điểm, giải pháp về phát triển và xây dựng chương trình đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

- Phân định và giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các ngành trực thuộc khoa. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy của từng chuyên ngành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Quản lý giáo viên và người học thuộc khoa Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên và người học tại khoa. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tại khoa.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các ngành thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của nhà trường. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được giao. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, phối hợp với đơn vị chức năng bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.

  3. Cơ Sở Vật Chất

Khoa có 4 xưởng thực hành:

+ Phòng thực hành lạnh dân dụng

+ Phòng thực hành trang bị điện

+ Phòng thực hành lắp đắt máy lạnh

+ Phòng thực hành lạnh công nghiệp

Các trang thiết bị thực tập hiện đại, đa dạng và phong phú về chủng loại và số lượng. Đảm bảo đáp ứng đủ chương trình đào tạo và gắn liền với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

4. Mục Tiêu Của Khoa

- Phấn đấu trở thành một trong các Khoa vững mạnh trong nhà trường về các mặt: đào tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh và giáo viên.

- Đào tạo học sinh tốt nghiệp trung cấp vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn tay nghề cao.

- Tất cả sinh viên, học viên ra trường có việc làm và nhận lương cao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Lực Lượng Giảng Viên :

- Bộ môn gồm có 6 Giảng viên cơ hữu và 5 giáo viên thỉnh giảng

Trong đó:

+ Thạc sĩ chuyên môn: 4

+ Kỹ sư chuyên môn: 7

SttHọ và tênChức vụEmail
1Nguyễn Ngọc Trí Trưởng Khoangoctri.04nbk@dttec.edu.vn
2Trương Đình Nguyễn HoànGiáo viênhoan1402822@dttec.edu.vn
3Nguyễn Thành CôngGiáo viênNtcong@dttec.edu.vn
4Nguyễn Thanh BìnhGiáo viênthanhbinh@dttec.edu.vn
5Nguyễn Trung NhânGiáo viênNtnhan@dttec.edu.vn
6Nguyễn Minh TùngGiáo viênTung2501@gmail.com
7Dương Hùng Huy Giáo viênhunghuy@dttec.edu.vn
8Ngô Ngọc Nam Giáo viênngngnam@dttec.edu.vn