KHOA DU LỊCH

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

KHOA DU LỊCH

 I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động của Khoa Du Lịch

2.  Nhiệm vụ:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa nằm trong chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

- Quản lý giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng thuộc quyền quản lý của khoa.

- Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn đề cương các môn học và thực hiện đánh giá kết quả học tập theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tiễn

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, biên soạn tài liệu môn học, tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp để tạo điều môi trường thực tập, làm việc cho học sinh.