PHÒNG THANH TRA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

PHÒNG THANH TRA- ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

    Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 229/QĐ-TCKTKTQ12-TCCB ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2015.

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TCKTKTQ12 ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 về việc đổi tên phòng Thanh tra thành phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng, kể từ ngày 02/10/2017.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thực hiện theo Quyết định số 235/QĐ-TCKTKTQ12 ngày 19/9/2017 và Quyết định số 160/QĐ-TCKTKTQ12 ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12.

1. Chức năng.

Phòng Thanh tra- Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác gồm:

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo;

- Giám sát các hoạt động của nhà trường;

- Tiếp công dân; phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Khảo sát chất lượng học sinh, lấy ý kiến doanh nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ.

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Phòng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra nội bộ hằng năm.

- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; Quy chế đào tạo; Quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; Việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; Việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá giáo viên theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTB-XH ngày 10/03/2017.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên chức, người lao động, người học và những tổ chức; các nhân có liên quan đến hoạt động của Nhà trường.

- Thực hiện đánh giá trong việc tự kiểm định chất lượng giáo dục.

- Giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và thời gian giảng dạy của giáo viên.

- Tham mưu kế hoạch và tổ chức dự giờ, định kỳ thường xuyên, đột xuất đối với giáo viên các khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức định kỳ khảo sát đánh giá chất lượng dạy và học.Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng bổ sung những quy định phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo của Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giám sát các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng của Phòng (nếu có).

- Quản lý và sử dụng tài sản do nhà trường giao có hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG THANH TRA-ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

SttHọ và tênChức vụMail
1Nguyễn Trọng HiếuTrưởng phòngnguyentronghieu@dttec.edu.vn
2Nguyễn Văn BìnhPhó Trưởng phòngnvbinh@dttec.edu.vn
3Trần Quang ToảnNhân viênquangtoan@dttec.edu.vn
4Trần Thị Hồng HạnhNhân viênhonghanh@dttec.edu.vn
5Nguyễn Thị NhiNhân viênnguyennhi@dttec.edu.vn