PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; các chế độ chính sách; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đảm nhiệm công tác hành chính - tổng hợp, văn thư – lưu trữ; điều xe đi công tác và vệ sinh môi trường sư phạm.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Phòng.

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập; giải thể; cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc nhà trường.

- Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt.

-  Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý viên chức, người lao động của Trường về công tác đào tạo bồi dưỡng.

-  Tập hợp các đề xuất chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc trình cấp trên.

-  Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức và người lao động.

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá viên chức hàng năm.

-  Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy trình.

-  Quản lý các loại hợp đồng nhân sự mà nhà trường đã ký giao kết.

-  Tư vấn, tham mưu việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức.

-  Quản lý hồ sơ viên chức. Theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu.

-  Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Nhà trường đối với viên chức và người lao động.

-  Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ: xác minh, sưu tra lý lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

-  Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo dõi đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về Thi đua khen thưởng, kỷ luật trình cấp trên.

-  Tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, quý, năm của trường. Theo dõi, quan sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của từng đơn vị và của trường.

-  Quản lý và sử dụng các con dấu của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

-  Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Nhà nước theo quy định.

-  Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Nhà trường ký ban hành.

-  Theo dõi ngày giờ công của viên chức và người lao động trong Nhà trường.

-  Quản lý, điều động xe ô tô của nhà trường theo quy định.

-  Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Nhà trường.

-  Xây dựng kế hoạch và phối hợp với phòng Quản trị thiết bị và cơ sở vật chất tổ chức thực hiện công tác tổng vệ sinh phòng bệnh.

-  Quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường giao có hiệu quả.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng của phòng (nếu có)

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.      

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 SttHọ và tênChức vụEmail
1Trần Thị Thu HuyềnTrưởng phòngttthuyenq12@dttec.edu.vn
2Nguyễn Thị NhạnPhó Trưởng phòngnguyennhan@dttec.edu.vn
3Bùi Thị Minh NgọcChuyên viênminhngoc@dttec.edu.vn
4Nguyễn Thị Phương MaiVăn thưnguyenmai@dttec.edu.vn
5Lê Minh LộcTài xế
6Trương Thị HiếuPhục vụ
7Bùi Thị Hương LyPhục vụ
8Nguyễn Thị Hoàng OanhPhục vụ
9Nông Thị BanPhục vụ