PHÒNG TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 11 tháng 5 2020
Lượt xem: 0

Giới thiệu về Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

1.Chức năng

- Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường.

-Chủ trì các hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; Chủ trì thực hiện công tác hỗ trợ học sinh, học viên thực hành tại doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm.

-Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; Quản lý cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Trường.

-Phụ trách công tác thư viện và xây dựng xã hội học tập.

2. Nhiệm vụ

-Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo - Khảo thí, các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hệ trung cấp, các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo nghề ngắn hạn;

-Tư vấn cho Hội đồng tuyển sinh các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh các hệ đào tạo;

-Chủ động thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; xúc tiến các hoạt động tài trợ, tặng thưởng, cấp học bổng cho học snh, học viên, phục vụ cho sự phát triển của Trường.

-Chủ trì tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng phương án tổ chức, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ học bổng doanh nghiệp;

-Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, phụ trách tổ chức ngày hội nghề nghiệp giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;

-Tổ chức thực hiện công tác truyền thông: các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; Quản lý cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Trường;

-Thực hiện các sản phẩm truyền thông: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, Khoa, ngành đào tạo..

-Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thư viện chuyên ngành phục vụ các bộ, công chức, viên chức người lao động của cơ quan và thư viện cho học sinh, học viên hệ trung cấp và hệ đào tạo ngắn hạn tại Trường;

-Liên thông trao đổi tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và nước ngoài; hợp tác trong việc bổ sung, chia sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài nguyên thông tin số;

Chủ động thu thập tài nguyên thông tin mở, tài nguyên thông tin thuộc về công chúng, tài nguyên thông tin trực tuyến có giá trị khác;

-Phụ trách các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa thư viện, thư viện điện tử;


3. Nhân sự Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

 

STTHọ và tênChức vụEmail
01Trần Văn KhanhTrưởng Phòngtvkhanh@dttec.edu.vn
02Lê Quốc HuyNhân viênquochuyle811@dttec.edu.vn
03Lê Bội LinhNhân viênboilinh@dttec.edu.vn
04Trương Nguyễn Hồng ChâuNhân viênhongchau2810@dttec.edu.vn