MỤC TIÊU-SỨ MẠNG-TẦM NHÌN

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

MỤC TIÊU - SỨ MẠNG - TẦM NHÌNMỤC TIÊU:

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sơ cấp, trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.


SỨ MẠNG:

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 là cơ sở đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, mang lại cơ hội học tập cho mọi người, giúp người học đạt được mục tiêu nghề nghiệp và có cơ hội học tập suốt đời.


TẦM NHÌN:

Xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 trở thành một cơ sở đào tạo chất lượng cao; định hướng đến năm 2030 trở thành một trong những trường Cao đẳng trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh