DANH SÁCH DỰ THI ỨNG DỤNG CNTTCB - CÓ SỐ BÁO DANH VÀ MẬT KHẨU DỰ THI NGÀY 19/11