Thời khóa biểu TACĐR đợt 1 năm học 2023-2024, áp dụng từ ngày 21/11/2023