Thông báo về việc Phụ huynh, học sinh, học viên có nhu cầu liên hệ công việc tại trường nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19