THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH, CA THI UD CNTTCB NGÀY 05/5/2024