THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC TẬP CÁC LỚP TRUNG CẤP HKI NĂM HỌC 2020 - 2021