Thông báo về việc thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho học sinh năm học 2020-2021